Drezdenko

TYP: architektura
LOKALIZACJA:
 Drezdenko, Polska
STATUS: projekt konkursowy
DATA: styczeń 2016
PROJEKT:
mgr inż. arch. J. Wójtowicz,
dr inż. arch. A. Siniecki,
inż. arch. Filip Zieliński

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku.

IDEA
Ideą projektu było nawiązanie do historycznej osi „Stary Rynek – Plac Twierdzy”. Liczne przebudowy, zwłaszcza w XX wieku, marginesowały pierwotną oś kompozycyjną wschód – zachód. Ostateczną jej niwelacją było podniesienie rangi ulic Nowogrodzkiej i Lwowskiej oraz założenie skweru we wschodniej części placu Wileńskiego.
Drugim, równoważnym celem prac projektowych było przywrócenie reprezentacyjnego charakteru tego miejsca jako miejskiego salonu, atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów.
Prezentowana koncepcja stanowi głos w dyskusji na temat kształtowania przestrzeni miejskiej w małych miastach w dobie Nowego Urbanizmu (z ang. „New Urbanism”), powrotu do tradycyjnego kształtowania miast, promowania transportu miejskiego, rowerowego i stref pieszych.

KOMPOZYCJA
Kompozycja zdominowana została przez główną, historyczną oś wschód – zachód. Podkreślona została przez deptak z drewnianą posadzką i podłużną fontannę, biegnącą przez całą długość placu. Zaprojektowana zieleń wysoka, łączy Stary Rynek z zielonymi terenami Placu Wolności.
Akcentem urbanistycznym tej przestrzeni jest pomnik upamiętniający 700 lat praw miejskich Drezdenka. Monument został zlokalizowany na skrzyżowaniu osi ulic Warszawskiej i Bolesława Chrobrego. Jego forma nawiązaniem do planów historycznej twierdzy. Podobnie jak pomnik Franza Balthasara von Brenckenhoffa, nowy akcent wyznaczać ma osie widokowe w kierunku wschodnim i zachodnim.
W celu zamknięcia placu, zaproponowane zostało zabudowanie narożnej działki nr 657 (u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Placu Wileńskiego). Aktualnie pełni ona funkcję parkingu dla pobliskiego obiektu handlowego.

UKŁAD FUNKCJONALNY
Całość podzielona została na trzy strefy. Pierwsza, największa pełni funkcje reprezentacyjną. Zaprojektowana została jako otwarta przestrzeń pod uroczystości, wydarzenia kulturotwórcze (m.in. koncerty, spektakle) oraz imprezy okolicznościowe.
Strefa rekreacyjna zlokalizowana została w południowej części placu. Ławki rozstawione pomiędzy drzewami, pozwalają na odpoczynek w zacienionym miejscu. Nowy skwer pełni również funkcję izolacji akustycznej od pobliskiej zabudowy handlowej.
Ostatnia, strefa „usługowa” zlokalizowana została przy północnej pierzei. Zostały przewidziane w niej miejsca pod ogródki kawiarniane i restauracyjne.

KOMUNIKACJA
Układ pieszy nawiązuje do projektowanej kompozycji przestrzennej. Proponowany jest ciąg pieszo-rowerowy, łączący Stary Rynek z Placem Wolności. W celu jego realizacji sugerowane jest zmniejszenie, a nawet usunięcie miejsc postojowych na ul. Warszawskiej i Bolesława Chrobrego.
Projekt drogowy zakłada przekształcenie południowej jezdni w drogę dwukierunkową oraz przekształcenie północnej nitki w strefę ruchu uspokojonego. Dojazd do północnych posesji ma się odbywać po wytyczonej pieszojezdni na płycie placu. Równolegle do niej, została poprowadzona droga rowerowa, łącząca ścieżki na ulicy Nowogrodzkiej i Lwowskiej.